مسابقه ی جهت یابی دوی جا‌جستن

مسابقه ی جهت یابی که ما اسمش را گذاشتیم دوی جا‌جستن
با گروهی از دوستان دونده دور هم جمع شدیم تا با دویدن در کوچه پس کوچه‌های مرکز شهر، تهران را بهتر بشناسیم.

 

  •